REGULAMIN CZŁONKOSTWA W KLUBIE ZASTAVA

 

§1

 

Klub Zastava jest formą powstałą w wyniku zrzeszenia się użytkowników jugosłowiańskich samochodów marki Zastava.

 

§2

 

Klub Zastava nie jest organizacją komercyjną, stowarzyszeniem ani inną formą prawną, nie ciążą na niej żadne prawne nakazy i zakazy oraz nie pobierane są żadne opłaty związane z członkostwem w klubie.

 

§3

 

Do Klubu Zastava może należeć każda osoba, która spełnia następujące warunki:

- posiada samochód marki Zastava lub pokrewny typu Yugo; Fiat 128, Fiat 600,

- interesuje się problematyką samochodów zastava i bierze aktywny udział w dyskusjach na forum lub innych spotkaniach,

- wyrazi chęć przyłączenia się do klubu wypełniając poprawnie formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony głównej serwisu.

Każda osoba, po wysłaniu formularza zgłoszeniowego zostanie w ciągu 24 godzin dodana do listy klubowiczów.

 

§4

 

Członkostwo jest dobrowolne, bezpłatne i nieobowiązkowe. Każdy na własną prośbę ma prawo do rezygnacji z członkostwa wysyłając na adres klubu e-mail z uzasadnieniem.

 

§5

 

Wszelkie dane osobowe, które zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres klubu zastava zostaną zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Każda osoba rejestrująca się w klubie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wyłącznie klubowych oraz na gromadzenie i wykorzystywanie podanych informacji przez Klub Zastava w celach wyłącznie statystycznych.

 

§6

 

Każda zarejestrowana osoba powinna utrzymywać stały kontakt z klubem i klubowiczami, udzielać się czynnie na forum klubowym, brać udział w organizowanych konkursach i spotkaniach oraz w oficjalnych zjazdach.

 

§7

 

W przypadku gdy klubowicz od ponad 6 miesięcy nie wykazuje zainteresowania sprawami klubowymi zostanie automatycznie przeniesiony do grupy "Przyjaciół Klubu Zastava" (status klubowicza zostaje wtedy zdjęty i może zostać przywrócony po uzyskaniu pozytywnej opinii przez zarząd klubowy), gdzie obowiązuje go dalszy kontakt z klubem minimum raz na 12 miesięcy. Po tym czasie jeśli osoba nie wykaże żadnego zainteresowania zostanie na stałe skreślona z listy klubu zastava. 

  

§8

 

Członkostwo w klubie zastava zostanie natychmiast anulowane osobie, która:

- używa listy dyskusyjnej i zasobów klubu zastava niezgodnie z ich przeznaczeniem,

- szkodzi interesom klubu,

- wykorzystuje materiały zawarte na stronach serwisu bez zgody klubu w celach zarobkowych lub innych nie związanych z klubem.

 

§9

 

Członkostwo w klubie zastava może być anulowane z powiadomieniem lub bez powiadomienia w przypadku gdy dane podane przez osobę zarejestrowaną są niezgodne z prawdą. W przypadku zmiany danych osobowych zwłaszcza adresu poczty elektronicznej lub telefonu kontaktowego, osoba zarejestrowana w klubie ma obowiązek zgłosić te zmianę wysyłając na adres klubu zastava e-mail z aktualnymi danymi lub w inny sposób powiadomić o tym fakcie w celu aktualizacji danych pod rygorem unieważnienia członkostwa.

 

§10

 

Wszelkie materiały zawarte na stronach internetowych klubu zastava takie jak zdjęcia samochodów, artykuły, teksty, opisy, historie i inne  informacje przesłane na adres klubowy przez klubowiczów lub innych użytkowników podlegają elektronicznej obróbce celem dostosowania do standardu panującego w serwisie oraz stanowią dorobek klubu zastava. Materiały te wchodzą w skład całości serwisu i są źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tematyką samochodową. Materiały te nie podlegają likwidacji bez uzasadnienia. Zastrzega się także, iż wszelkie materiały otrzymane drogą elektroniczną są publikowane na stronie internetowej serwisu klubowego a ich nadawcy wyrażają zgodę na publikację.

 

§11

 

Każda zarejestrowana osoba w klubie zastava wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail wiadomości związanych tematycznie z klubem i jego działalnością.

 

Wszelkie zapytania odnośnie warunków uczestniczenia oraz działalności klubu proszę kierować pod adres klub_zastava@wp.pl .


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów znajdujących się w tym serwisie bez zgody autora jest zabronione.

Serwis najlepiej oglądać przy użyciu przeglądarki Internet Explorer 6.0 lub lepszej.

Serwis istnieje od 15 września 2000 roku.

Korzystamy ze standardu ISO-8859-2.